Privacyverklaring van www.autoradioauxkabel.nl

1. Algemeen

In deze verklaring leest u het privacybeleid van Automotive Parts (hierna www. autoradioauxkabel.nl)
ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder verwerken valt o.a. het gebruiken,
opslaan en het delen van uw gegevens.
www. autoradioauxkabel.nl is bewust van feit dat een passende verwerking van persoonsgegevens een
onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring
nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
Als u een product bij ons bestelt, hebben wij vanzelfsprekend een aantal gegevens van u nodig.
Zonder deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld niet uw product naar u toe sturen. Eveneens slaan wij
gegevens op voor het geval dat het product niet wordt geleverd, zodat wij u sneller van dienst kunnen
zijn en makkelijk in staat zijn om te traceren waar het fout gegaan is.
De handelswijze van www. autoradioauxkabel.nl is vanzelfsprekend in overeenstemming met de
huidige Wet bescherming persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht wordt. Met het oog op het laatst punt is het goed
mogelijk dat deze privacyverklaring gewijzigd moet worden, omdat er bepaalde normen een andere
invulling krijgen. Het is dan ook aan te raden dat u deze privacyverklaring zo nu en dan raadpleegt.
Door een product bij www. autoradioauxkabel.nl af te nemen stemt u in met de algemene voorwaarden
die van toepassing zijn en eveneens de handelswijze ten aanzien van het verwerken van
persoonsgegevens.

2. Verwerkingsdoeleinden

Om de (koop)overeenkomst tussen u en www. autoradioauxkabel.nl zo goed mogelijk uit te voeren en
om een klantrelatie te onderhouden, is het noodzakelijk om een aantal persoonsgegevens van u te
verzamelen, gebruiken, delen en documenteren. Dit wordt in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming ‘verwerken’ genoemd. Deze gegevens documenteren wij op een zorgvuldige
wijze en zijn vanzelfsprekend passend beveiligd.

3. Welke gegevens en waarom

Als u op de website naar producten zoekt, registreert en analyseert
www.autoradioauxkabel.nl uw
klikgedrag. Dit doen wij om de volgende reden(en):
om de effectiviteit van onze website in kaart te brengen
u suggesties te kunnen bieden die goed aansluiten op uw product of dat een beter alternatief te
bieden

4. Bewaartermijnen

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening
Gegevensbescherming bewaart www.autoradioauxkabel.nl uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
Eveneens is www.autoradioauxkabel.nl gebonden aan termijnen die bij wet gesteld zijn en waarborgt
www.autoradioauxkabel.nl deze termijnen ten zeerste.

5. Geheimhoudingsplicht

www.autoradioauxkabel.nl heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit
houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van www.autoradioauxkabel.nl of derden waarmee
contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens.

6. Beveiliging

www.autoradioauxkabel.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische
en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls,
versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en
servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met
ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder ‘contactgegevens’.

7. Delen met derden

Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat uw gegevens gedeeld worden met
derden. Met deze derden bestaan afspraken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens. Het delen met derden geschiedt conform de wet- en regelgeving van de Wet
bescherming persoonsgegevens en de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming.
www.autoradioauxkabel.nl deelt nooit, zonder uw medeweten en toestemming, gegevens met derde
voor marketingdoeleinden van derden. U persoonsgegevens worden gedeeld met:
Externe verkoper:
Indien het product dat u bij ons gekocht heeft niet op voorraad is, dragen wij de verkoop, indien u dat
graag wilt, over aan een externe verkoper. Deze verkoper zal de bestelling dan verder behandelen.
Daarvoor is uiteraard nodig dat uw gegevens aan de externe verkoper verstrekt worden. Uiteraard zal
dit louter geschieden met instemming van u zelf.
Postbedrijf:
Om er voor te zorgen dat uw product u ook daadwerkelijk bereikt, is www.autoradioauxkabel.nl
genoodzaakt om uw naam, adres en eventueel uw telefoonnummer te delen met het postbedrijf dat
het bestelde product bij u bezorgt. Deze gegevens zijn uitsluitend hiervoor bedoeld en
www.autoradioauxkabel.nl heeft contractuele afspraken met het postbedrijf ten aanzien van het
gebruiken van uw gegevens.
Onderzoek:
In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan www.autoradioauxkabel.nl verplicht
worden om gegevens te verstrekken aan de politie. Denk hierbij aan een onderzoek naar fraude of
diefstal. Ook bij een gerechtelijk bevel zullen wij verplicht worden om persoonsgegevens te
verstrekken.
Marketingactiviteiten:
Het is mogelijk dat www.autoradioauxkabel.nl in het kader van het verbeteren van advertenties en de
verkoop van bepaalde producten, een marketingbureau wordt ingeschakeld. Zie voor verdere
toelichting onder ‘marketingactiviteiten’.

8. Marketingactiviteiten

In het kader van het verbeteren en het gerichter sturen van aanbiedingen is het mogelijk dat wij uw
gegevens delen met een gespecialiseerd marketingbureau. Zij verzorgen met de data die wij
aanleveren voor gerichte of actuele aanbiedingen die wij u toezenden. Hiervoor dient u overigens zelf
voor in te stemmen en u kunt u zelf uiteraard gemakkelijk afmelden.

9. Kinderen onder de 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je in principe een product bij www.autoradioauxkabel.nl bestellen.
Het is wel verstandig om (één van) je ouders deze verklaring te laten lezen zodat zij weten wat er met
jouw persoonsgegevens gebeurt.

10. Recht van betrokkene

Als klant heeft u paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd. Het recht van
betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen.
www.autoradioauxkabel.nl is bewust van het feit dat dit recht een uiterst belangrijk onderdeel is van
uw privacy en dat er zorgvuldig omgegaan moet worden met uw persoonsgegevens.
www.autoradioauxkabel.nl geeft u derhalve de mogelijkheid om contact met ons op te nemen zodat wij
u inzage kunnen verlenen in uw persoonsgegevens. Eveneens kunt u het recht van verzet inroepen
door bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Mocht u niet langer gebruik willen
maken van onze dienst of geen producten meer kopen dan heeft u de mogelijkheid om uw gegevens
te laten verwijderen uit ons bestand. Vanzelfsprekend zullen uw gegevens ook niet meer met derden
gedeeld worden zoals uitgelegd onder ‘delen met derden’.
Mocht u een van bovenstaande rechten willen inroepen tegen www.autoradioauxkabel.nl, dan kunt u
dit kenbaar maken middels een verzoek aan ons gericht. Onze contactgegevens zijn te vinden onder
‘Contactgegevens’. Uw verzoek zal zo snel mogelijk behandeld worden.

11. Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht www.autoradioauxkabel.nl door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk maken
voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op de hoogte gesteld. Eveneens
kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking door www.autoradioauxkabel.nl contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Wijziging privacy beleid

www.autoradioauxkabel.nl heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen en te updaten zodat
de verklaring in overeenstemming is met de regels conform de Wet bescherming persoonsgegevens
en de Algemene verordening gegevensbescherming. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan
deze verklaring te raadplegen. Mocht er een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht
die aantoonbare gevolgen voor u heeft dan zal u hier via een e-mail van op de hoogte worden
gesteld.
Deze privacyverklaring is op 25-02-2018 vastgesteld.

13. Contactgegevens

www.autoradioauxkabel.nl
Trasmolenlaan 12
automotivepartswoerden@gmail.com
Heb je vragen?

Heb je vragen?

Stuur ons een Whatsapp op 0657338059 of een email.